Blog
23.05.2019.

Klub poverenja: Obaveštenje

OBAVEŠTENJE BUDUĆIM KORISNICIMA KOJI PODNOSE ZAHTEV ZA IZDAVANJE KARTICE POVERENJA WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd o obradi ličnih podataka od dana 28.03.2019.godine

1. Na osnovu  čl. 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd, ul. Bulevar oslobođenja br. 117, MB: 21458228, PIB: 111301092,  na adresi  www.vinotekabeograd.com pre prikupljanja i obrade podataka o ličnosti i postupka izdavanja  kartice poverenja, ovim obaveštenjem upoznaje potencijalne korisnike  kartice sa uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. 


2. Podaci o ličnosti se prikupljaju u svrhu ciljanog marketinga, ponude proizvoda; promocije novih proizvoda; akcija,  škole vina   i degustacije proizvoda.


3.Podaci se prikupljaju od lica na koje se odnose, a putem popunjavanja obrasca „ZAHTEVA ZA IZDAVANJE KARTICE “, koji je dostupan u radnji u Bulevaru Oslobo]enja 117.  Lice od kojeg se prikupljaju podaci u skladu sa ovim Obaveštenjem po svojoj volji popunjava dati obrazac i podnosi ga   WINE&PLEASURE u svrhu dobijanja  kartice. 


4. WINE&PLEASURE pre prikupljanja podataka o ličnosti  upoznaje budućeg  korisnika kartice  sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti tako  što omogućava uvid u ovo Obaveštenje na internet stranici www.vinotekabeograd.com, i  tako što će istaći ovo Obaveštenje u svojim poslovnim prostorijama .Popunjavanjem i podnošenjem obrasca „ ZAHTEVA ZA IZDAVANJE KARTICE “ , smatraće se da je budući korisnik upoznat da će se vršiti obrada podataka o ličnosti, koji su sadržani u navedenom obrascu, a isključivo u svrhe određene u tač. 2 ovog Obaveštenja, kao i da korisnik kartice daje pristanak da se njegovi podaci koriste u te svrhe . 


5. Prikupljeni podaci o ličnosti  će se koristiti za praćenje skale popusta  i praćenje realizacije prodaje izdavaoca kartice. 


6.Sve prikupljene podatke može koristiti isključivo WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd, kao pravno lice – rukovalac, a u okviru WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd samo određena lica, koja na osnovu ugovora o radu ili na osnovu posebnih ugovornih odnosa sa WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd mogu obavljati poslove u vezi sa obradom podataka o ličnosti (u daljem tekstu: obrađivač). 


7.U slučaju potrebe WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd će sa obrađivačem zaključiti sporazum o čuvanju podataka. 


8.Obradu ličnih podataka korisnika kartice  u formi čuvanja baze podataka vršiće Đurđa Mirković u ime rukovaoca kao zaposlena lica WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd. Obrađivač podataka  nema pravo da lične podatke korisnika kartice na bilo koji način koristi, već samo da ih pohranjuje i to isključivo u svrhu u sprovođenju programa kartice poverenja.

 
9.Fizičko lice čiji su podaci predmet prikupljanja može opozvati svoj pristanak pismeno ili usmeno na zapisnik u prostorijama izdavaoca kartice. 


10.Fizičko lice čiji se podaci  prikupljaju  i obrađuju ima pravo na:  istinito i potpuno obaveštavanje o obradi njegovih podataka u smislu čl. 23 Zakona;  vršenje uvida u podatke koji se na njega odnose;  odnosno da od WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd  zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka,  prekid i privremenu obustavu obrade ;  brisanje podataka u slučaju da svrha obrade nije jasno određena ili da je svrha obrade izmenjena  i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.


11. WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd   neće vršiti obradu podataka (nedozvoljena obrada) ukoliko:  fizičko lice nije dalo pristanak na obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja; obrada podataka  se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica i ako je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

12. Fizička i pravna lica koja poseduju karticu lojalnosti, popuste isključivo mogu iskoristiti u prostorijama WINE & PLEASURE d.o.o. Beograd u Bulevaru Oslobođenja 117. Kartica lojalnosti se ne može koristiti za online kupovinu.
 

Trenutno nema komentara